Regulamin Katalogu Instalatorów RTV

I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania katalogu instalatorów RTV  na stronach serwisu  www.telewizja-cyfrowa.com oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

II. Postanowienia ogólne i definicje

1.Katalog instalatorów RTV serwisu www.telewizja-cyfrowa.com jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjnym przeznaczonym dla wszystkich instalatorów, którzy są zainteresowani promocją swoich usług w ramach serwisu www.telewizja-cyfrowa.com.
2.Klient / Użytkownik : osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłała go do Dostawcy.
3.Dostawca / Administrator : Firma 100 procent, ul. Zbrojarzy 24, 30-412 Kraków – podmiot zarządzający i prowadzący serwis www.telewizja-cyfrowa.com
4.Aktywacja usługi : Z chwilą przesłania formularza osoba/ jednostka dokonująca wpisu staje się Użytkownikiem.
5.Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

6.Usługi: poszczególne usługi serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od opcji wybranej przez użytkownika. Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na podstronie telewizja-cyfrowa.com pod adresem www.telewizja-cyfrowa.com/dodaj-swoja-firme/ postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu. Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści. Administrator swobodnie może je dodawać bądź usuwać lub też modyfikować , bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

III. Uczestnictwo w Serwisie

1.Każdy Klient może samodzielnie dokonać wpisu do Katalogu instalatorów RTV wypełniając pola na stronie www.telewizja-cyfrowa.com/dodaj-swoja-firme/.
2.Jeśli klient nie zaakceptuje swojego udziału w Katalogu, jego dane nie będą wyświetlane.

IV. Zasady świadczenia usług

1.Katalog instalatorów RTV w serwisie www.telewizja-cyfrowa.com jest internetową bazą danych w którym prezentowane są firmy, osoby, lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które są związane ze świadczeniem usług w ramach budowy, modernizacji i konserwacji instalacji RTV.
2.Katalog z założenia jest przewodnikiem po Rzetelnych Firmach z podziałem na branże, regiony itd. Dlatego też w katalogu nie będą umieszczane/wyświetlane:

Katalog z założenia jest rzetelnym przewodnikiem, dlatego też w katalogu nie będą umieszczane:

wpisy / strony WWW nieukończone i w trakcie budowy,
wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia / reklamy zawierające treści niezgodne z prawem,
wpisy / strony WWW / ogłoszenia / reklamy zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, treści wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,
wpisy / strony WWW / ogłoszenia z ofertami nielegalnych transakcji,
wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,
wpisy / strony WWW / oferty z elementami zakłócającymi korzystanie z zasobów katalogu innym Użytkownikom,
wpisy / strony WWW / nie związane z regionem cieszyńskim (nie dotyczy płatnych reklam).

Każdy wpis, oferta, ogłoszenie umieszczana w katalogu przed uaktywnieniem podlega sprawdzeniu.
Wpisy, strony WWW, oferty, ogłoszenia i reklamy, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez zwrotu ewentualnych kosztów.

Wpisy/reklamy będą wyświetlane przez okres wybrany podczas zamówienia
W razie wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości prosimy o kontakt na adres: poczta@telewizja-cyfrowa.com

V. Ochrona danych osobowych

1.Podmiot gospodarczy dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi na stronach serwisu www.telewizja-cyfrowa.com
2.Podmiot gospodarczy dokonujący zgłoszenia udziału w Katalogu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
3.Podmiot gospodarczy dokonujący zgłoszenia udziału w Katalogu wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Dostawcy.
4.Podmiot gospodarczy dokonujący rejestracji oświadcza, iż wpis w Katalogu nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Dostawcy.
5.Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w Katalogu, wraz z możliwością ich aktualizacji, zmiany bądź usunięcia.

VI. Opłaty

1.Podstawę do dokonania płatności za wybraną płatną usługę  stanowi zamówienie.
2.Dostawca wystawi fakturę VAT za zamówione usługi z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy dostawcy wskazany w zamówieniu, bez podpisu odbiorcy i prześle ją na wskazany w zamówieniu adres e-mail w ciągu 7 dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek.
3.W ciągu 48 godzin od momentu uznania rachunku bankowego należną i wynikającą z zamówienia kwotą, Dostawca dokona aktywacji zamówionej usługi.

4.Wpłaty na rachunek Dostawcy można dokonać przelewem na konto bankowe:

100 procent, ul. Zbrojarzy 24 Kraków 30-412
mBank 17 1140 2004 0000 3302 4454 8259
tytułem: Katalog instalatorów – nazwa firmy

5.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, itp.
6.Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który została wykupiona usługa nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty.
7.Uiszczenie opłaty za usługę uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego została opłacona usługa.

VII. Reklamacje

1.Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu  www.telewizja-cyfrowa.com mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres poczta@telewizja-cyfrowa.com. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na stronach serwisu  www.telewizja-cyfrowa.com
2.Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.
3.Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną wpisu Klienta, w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy
inny sposób oddziaływać na stronę techniczną wpisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego wpisu lub Serwisu.

VIII. Inne postanowienia organizacyjne

1.Wszelkie zmiany we wpisach wprowadzone bezpośrednio przez Klientów katalogu będą publikowane w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.
2.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
3.Administrator jako zarządca serwisu  www.telewizja-cyfrowa.com dołoży wszelkich starań, aby katalog oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
5.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
6.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

IX. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu internetowego  www.telewizja-cyfrowa.com prosimy kierować na adres: poczta@telewizja-cyfrowa.com
3.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania.
4.Nowy regulamin Serwisu Internetowego  www.telewizja-cyfrowa.com obowiązuje od momentu opublikowania.